Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

Larinsvet – nagradna igra

PRAVILA IN POGOJI
Nagradna igra:
Organizator nagradne igre je Jerina Lara, instagram larinsvet .
Nagradne igra traja od 14.11.2023 do 30.11.2023
Nagrajenci bodo izžrebani in objavljeni naslednji dan.

Pogoji sodelovanja:
-sledite vsem profilom, ki prisevajo nagrade
-označite eno osebo,
-delite objavo nagradne igre v svoj storyi in označi profil organizatorja.

Kakšno nagrado lahko osvojite:
Nagrade:

1.) Academy kolo po izbiri iz @malizakladi
2.) praznovanje rojstnega dne v igralnici + animacija + poslikava obraza v @igralnica_ohana
3.) prenosni tiskalnik fotografij Canon @printink.si
4.) lesene igrače Indigojamm @happykids.si
5.) Fitobimbi zimski paket @sanofarm.si
6.) DB v vrednosti 100€ za fotoplatna @pixsa.si
7.) DB v vrednosti 100€ pri @pikaluna_fashion
8.) DB za nego obraza 90min in vihanje trepalnic @studiolepotebelleja
9.) DB za polletno naročnino @kidelinbox_izposoja_igrac
10.) Raziskovalne škatle Oskar odkriva svet, letna naročnina in božična škatla @oskarodkrivasvet


Način izbora nagrajencev:
Nagrajence bomo izžrebali povsem naključno, s pomočjo temu namenjene aplikacije.
Nagrajence bomo izžrebali izmed udeležencev nagradne igre, ki bodo upoštevali vse pogoje sodelovanja.
Nagrajenci bodo izžrebani naslednji dan po zaključku nagradne igre. Objavljeni bodo na profilu larinsvet .

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri:

1.organizator nagradne igre:
Je profil larinsvet .

2.namen nagradne igre:
Promocija blagovnih znamk.

3.trajanje nagradne igre
10 dni

4.pogoji sodelovanje v nagradni igri:
Posamezniki, ki sodeluje v nagradni igri ne potrebujejo deliti svojih osebnih podatkov.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 18 let in imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in naslov v Republiki Sloveniji.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri sodelovanje ni dovoljeno osebam, ki so zaposlene pri organizatorju oz. v z njim povezanih družbah in njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oz. zunaj zakonski partner, otroci oz. posvojenci, starši oz. posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

5.preklic sodelovnja v nagradni igri
Sodelujoči lahko kadarkoli v času nagradne igre prekliče sodelovanje.

6.potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da v skladu s temi pravili in v času trajanja nagradne igre na svojem Instagram storyu deli objavo nagradne igre, sledi vsem sodelujočim in v kometar označi eno osebo.

7.žrebanje in razglasitev nagrajencev
Žrebanje je naključno preko računalnika. V kolikor se ugotovi, da izžrebanec ni upošteval vseh pogojov sodelovanje se žreb ponovi.

Žreb bo izved organizator nagradne igre dan po zaključku nagradne igre.

8.nagradni sklad
Organizator bo ob zaključku nagradnih igr podaril 10 nagrad.

9.obveščanje in prevzem nagrade
Organizator bo na svoj profilu naznanil nagrajence nagradne igre.
Nagrado nagrajenci prevzamejo osebno na lokaciji, ki jim jo posreduje ogranizator nagradne igre. V kolikor je nagrada pri podjetju pa jim jo le ta pošlje oziroma se dogovorijo za prevzem.

10.obdavčitev nagrad
Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka) na podlagi davčnega obračuna. Če pa je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333)

11.zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za prejem nagrade ali udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov blog@larinsvet.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namen:

– izvedbe nagradne igre s temi splošnimi pogoji; – obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad;

– prevzem nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico zahtevatu popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.

Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: blog@larinsvet.si

12.odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagradne igre ali iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor- koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, ra-zen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršne koli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali da nagradne igre brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih ne dokonča, oziroma jo odpove ali prekine. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine.

V takšnem primeru sodelujočim organizator ne odgovarja za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 13.izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve pravil te nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14.reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe obravnaval v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, se v sodnem reševanju sporov uporablja slovensko pravo. Krajevno pristojno je sodišče v Ljubljani.

15.končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri sodelujoči sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev in se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na profilu Larin.svet_.

V Domžalah, 26.10.2023